Jump to content
Sign in to follow this  
M.O.A

this just in: Obama and Cheney are 9th cousins

Recommended Posts

not really important.....but its still funny...and a bit ridiculous

Share this post


Link to post
Share on other sites

ok

kix

i been meenin 2 tell u dis

IM UR 42000TH COUZIN 2X REMOVE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Westside's last name is Lo.

Srsly.

Share this post


Link to post
Share on other sites
                   ,ViWkkkGPPPPPPGGkiw,
              ifXXXXXXXXXffXXXXAAAAAffffXXXXXXXXXXk
           WXXXXXXXfAPPPPAXXXfAAXXPPAAPPPAPPPPPPPAXXXXXXX.
         WXXXXXfAPAAPPGAXfXXXXXXXPGXAGAPPAAAPAAPPPPPPPGAXXXXXX
XXXXXXXXP;   iXXXXfPPAPAPPPPAfffXXXk  AXGffGAAPPPGPAPPPPPPXXXXXXW
VXfAAAAXXXXXXXXXXXAPAAAAAPPPPPPPGfX,   ;uXGPXPkPPPPPPPPPAXXXXf
VXffAAAAAAfAAfXfAAAAPAAPPPPPGGGGGfu   VWiXGGXXGPPPAPPPAXXXX
.XfffAffXfPPPAPPPAAAAPPPPPAfffffPPXXXf ,WWXGGXXkPPPPPAXXXA
XXfffXXPPAAPAAAAAPAPPPAfXXXXXXffXfPAXXXu;PXGAXPGAAAAfXXX
XXXXXAGPPPPPPPAPPAPPAXXXXXXXXXXXfAfAPPXXXXAGXXkPPAAAXX
 XXfffAPPPPPPPPPPPAXXXXW.  wWGXXAAPAAPPPPPXPPAAAAPPX,;
 XGXXXfPPPPPPPPPAXXA;     wiXXAAPAPAAAAPAAAAAAAAXXXXXXXXXAw
 PXXk.AXAAAPPPPPXXX,      wWXPAPPPAAAAAAfAAAAAAAAAPAPAfXXXXXXA
 XXXw XXAPPPPPXXG       ,uXAAAPAAAAAffffffAAfAAAAAAAPAPPPfXXXXX,
 XXPV, XXAPPPXXk        iffPAPAAAAfffffffffAfAfffAAAAAAAAAPPfXXXP
 XXkw  XXAPPAXP      XX  ifXAAAAAAAfffXXXfffffffAAAfffAAAPAAPAPPXXXV
 AXWw  XAPPXX,     XX X wiXfPAAAAAffffffffXXfffffffffffAfAAAAAAAPPXXX
 XXw  XXPGAX;      XXXX ;iXfAAAfAffffXXXXXffXffffffXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXV. X XAXX      XXXX VGXfAfffffAffXXXXXXfffXXXXXXXXXi,
  XG, XXXf       XXXX WXXXXXXXXffXXXXXXXXXXXXXA;
  ;XV  XXX        XXX wXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA
  XXi GXX         ;XXw   wAXXXXXXXXXXXXG
 PXX  ,;G,         XX;     ,GXXXXXXXXXfXXXXX
 ;XXXXXPAXXXXfXXXGu,  .VGXP.  WAXXXX iXXXXXXXXXfXffXXXX;
  WXXXXXXXX  .wiGGPPkV.     PP A ,AXXXXXXXXXfffffffXXXV
    XXG           .WXP  .WXXXXXXXXXXfffffffffXXX
     kXXXV     . ... ,wuw   ,WfXXXXXXXXXXffffffffAfffXXP
      VXXXXi;        .VWPXXXXXXXXXXXXXfffXffffAfAfAXXX
       ;fXXXXXfGiuuVViWGAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXffAAffXX
          ;kXXXXXXXXXXXXXXXX .,  ,.. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
                                 uXX

Share this post


Link to post
Share on other sites
            SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
           SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
          SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
         SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
        SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
        SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:SSSS
       SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:::SSS
       SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS::::::SS
       SSSSSSSSSSSSSSS:::::::::::::::::::::NS
       SSSSSSSSSSSSSS::nnnnnnn,::::::,nnnnnN
       SSSSSSSSSSSSS::':::::::::::::/:::::N
       SSSSSSSNNNNSS:::;[email protected]@Oo;::::::;[email protected]@n
       SSSSSSN::::SS::::::::::::::::::::::N
       SSSSSSN:::::::::::::::::::::::::::::N
       SSSSSSN::::::::::::::::::::::::::::N
        SSSSSSNN:::::::::::::::nNNn:::::::N
        SSSSSS:N::::::::::::::::::::::::N
         SSSSS:NN::::::::::::::::::::::N
         SSS::::NNN::::::::"NNNNNNN:::N
          N:::::::NNN:::::::"NnnN:::N
          N::::::::::NNN:::::::::::N
          NN::::::NN::::NNN:::::::N
         NN::::::::NNN::::NNNNNNNN
         N::::::::::::NN:::::::N
        NN::::::::::::::NN::::::N
      NNNN:::::::::::::::::N::::N
     NN::::::::::::::::::NNNNNN::N
    NN::::::::::::::::::::::::NNNNN
    N::::::::::::::::::::::::::::NNN
   N:::::::::::::::::::::::::::::::NN
   NN:::::::::::::::::::::::N:::::::::N
   N:::::::::::::::::::::::::N:::::::::N
   N:::::::::::::::::::::::::N::::::::::N
   N:::::::::::::::::::::::::N:::::::::::N
   NN::::::::::::::::::::::::N::::::::::::N
   N:::::::::::::::::::::::N::::::::::::::N
    N:::::::::::::::::::::N::::::::::::::::N
    NN::::::::::::::::::N:N::::::::::::::::N
    N:NN::::::::::::::NN::N::::::::::::::::N
    N:::N::::::::::::N:::::N:::::::::::::::N
   N:::::::::::::::NN::::::N::::::::::::::oo
   N::::::::::::::::::::::::N:::::::::::@@
   N::::::::::::::::::::::::N:::::::::::No'
   N::::::::::::::::::::::::N::::::::NNNN
   N::::::::::::::::::::::::N:::::::N:::N
   N::::::::::::::::::::::::N::::::::::NN
   N::::::::::::::::::::::::N:::::::::::N
    N::::::::::::::::::::::N:::::N::::::N          NNNNNNNNNNNN
    N:::N::::::::::::::::::N::::N::::::N          N::::::::::::NN
    N:::N::::::::::::::::N:::::N::::N         NNNN:::::NNNNNNNNNN
    N:::N::::::::::::::NNN::::::N::::N         N::::::::::::::NN
    N:::N::::::::::::::::NN::::::N:::NNNNNNNNNNNNNNNNNN::::::::::)::NN
    N:::N:::::::::::::::::NNNNNNNNNNN::::::::::::::::::::::::::::::NNN
    N:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)::NN
    N::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NNN
    N:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)::NN
    N::::::N::::::::NNNN::::::::::::::::::::::::NNNN::::::::::::::::NNN
    N:::::::N::::::::::::NNNNNNN::::::::::NNNNNNN::::::::::::::::)::NN
    N::::::::N::::::::::::::::::NNNNNNNNNN:::::::::::::::::::::::::::NN
    N:::::::::NN:::::::::::::::::::::::::::::::NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    N:::::::::::NN::::::::::::::::::::::NNNNNNN   NNNNN
    N::::::::::::::::::::::::::NNNNNNNN      NN:::::0
     NNN::::::::::::NNNNNNNNNNN:::::::N     N><::::::N
     N:NNNNNNNNNNNN::::::::::::::::::N    NN::><:::::N
     N:::::::::::::::::::::::::::::::N    NN:::::><:::N
    N::::::::::::::::::::::::::::::::N   NN::::::::><NN
    N::::::::::::::::::::::::::::::::N  NN:::::::::NN
   N:::::::::::::::::::::::::::::::::N# NN:::::::::NN
   N::::::::::::::::::::::::::::::::::N##:::::::::NN
   N::::::::::::::::::::::::::::::::::N####:::::NN
   N:::::::::::N::::::::::::::::::::::N####:::NN
   N:::::::::::NN:::::::::::::::::::::N####:NN
   N:::::::::::NNN:::::::::::::::::::NN####N
   N:::::::::::NN:N::::::::::::::::::N######
   N:::::::::::N:::::::::::::::::::::N!#####
   N:::::::::N::::::::::::::::::::::N!!###N
   N::::::::::::::::::::::::::::::::N!!###NN
    N::::::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!NN
    NN:::::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!N:N
    NN::::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!!N:N
     NNN::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!!N::N
     NN:::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!N:::N
      N:::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!!N:::N
      N:::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!!:::::N
      N:::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!N::::::N
      N:::::::::::::::::::::::::::::N!!!!!N:::::::N
      N:::::::::::::::::::::::::::::N!!!!N:::::::::N
      N:::::::::::::::::::::::::::::NNNNN:::::::::::N
      N::::::::::::::::::::::::::::N:::::::::::::::::N
      N::::::::::::::::::::::::::::N::::::::::::::::::N
      N::::::::::::::::::::::::::::N:::::::::::::::::::N
      N:::::::::::N::::::::::::::::N::::::::::::::::::::N
      N::::::::::N:::::::::::::::::NN::::::::::::::::::::N
      N::::::::::N:::::::::::::::::NNN::::::::::::::::::::N
      N::::::::::N:::::::::::::::::N:NN::::::::::::::::::::N
      N::::::::::N::::::::::::::::N::::NN:::::::::::::::::::N
      N:::::::::::N:::::::::::::::N::::::NN::::::::::::::::::N
      N:::::::::::N::::::::::::::N:::::::::N:::::::::::::::::N
      N::::::::::::N::::::::::::NN::::::::::::::::::::::::::::N
      N:::::::::::::::::::::::::N::::::::::::::::::::::::::::::N
       N::::::::::::::::::::::::NNNN::::::::::::::::::::::::::::N
       N:::::::::::::::N::::::::N NNN::::::::::::::::::::::::::N
       N:::::::::::::::N::::::::N   NNN::::::::::::N::::::::::N
       N::::::::::::::::N:::::::N    NNN::::::::::N::::::::::N
       N:::::::::::::::::N:::::N   NN::NN::::::::::N:::::::::N
      N:::::::::::::::::::N:::N   NN::::::N::::::::::N::::::::N
      N:::::::::::::::::::;;;;N  NNN::::::::::::::::::::N::::::N
     N::::::::::::::::::;;;;;N NN::::::::::::::::::::::::N::::N
     N:::::::::::::::::;;;;;N N::::::::::::::::::::::::::::::N
     N::::::::::::::::N;;;;;N N::::::::::::::::::::::::::::::N
     N::::::::::::::::N;;;;;NN:::::::::::::::::::::::::::::NN
     N::::::::::::::::N;;;;N:::::::::::::::::N::::::::::NNN
     N:::::::::::::::N;;;;N:::::::::::::::::N:::::::::NN
     N::::::::::::::N;;;;N::::::::::::::::NN::::::::NN
     N:::::::::::::N;;;;N:::::::::::::::NN::::::::NN
      N:::::::::::;N;;;;N::::::::::::::NN::::::::NN
      N:::::::::;;N;;;;N::::::::::::NNN::::::::NN
      N:::::::;;;;;;;N:::::::::::NN:::::::::NN
       N::::;;;;;;;N::::::::::N::::::::::NN
       NN:;;;;;;;NN::::::::::::::::::::NN
       N;N;;;;;NN::::::::::::::::::::NN
       N;;;;;NN::::::::::::::::::::NN
       N;;NNN::::::::::::::::::::NN
      NNN:::::::N::::::::::::NNN
     NN:::::::::N::::::::::::NN
     N:::::::::N:::::::::::::N
    N:::::::::N:::::::::::::N
    N::::::::::N::::::::::::NNN
    N:::::::::::::::::::::::N;;NN
     N::::::::::::::::::::::N;;;;NN
     NN::::::::::::::::::::N;;;;;;NN
     N;N:::::::::::::::::::N;;;;;;;;NNnn
     N;;N::::::::::::::::::N;;;;;;;;;;NNnnn
     N;;;N:::::::::::::::::NNN;;;;;;;;;;nnnnn
      N;;;N::::::::::::::::N NN;;;;;;;;;;;;;N
      NNNNN:::::::::::::::N  NNNNNMEGALION
        N::::::::::::::::N
         N::::::::::::::::Nn
         N:::::::::::::n::::Nn
         NN:::n::n::n::nn::::N
          NN::N::N::N::NN:::N
           NN NN NN NN NNN

Share this post


Link to post
Share on other sites
     ,,                         
    ;;'}                        
   ,""",                        
   | \ \_            ^oo^,-----.       
   | `--"`          (..) )   )&      
   |___|    .    ^oo^,-""""`.`| )( )       
   (( |        (..) )    )&( ^..^,-"""-.   
    || )        `--'.| )_( )  (..) )   )&  
    ||_|      . .   |(  ))  `--'| )_( )   
jrei  LL-.>     . ..           |(  ))   

      I'M A DIGITAL THEORIST             

       WHATEVER THE FUCK THAT MEANS         

      PERSONALLY I PREFER TO BE CALLED A BUZZWORD MAGE

Share this post


Link to post
Share on other sites

        /                  
       /        .'          
       /       .'           
      /  ______.  .'            
      /  / __/_// ' OWOWOWOWOOWOWW     
     /  / / @"@  OWOWOWOWOWOWOWOW     
     /  \ G ' >' OWOWOWOWOWOWOWO _.-'   
    /   \/. C ' OWOWOWOWOW  _.-'     
    /   .---\ / --.     _.-'       
   /   /   \(   \  _.-'  HOLY GOD   
   /   / \  \ (. ) '  THE RAPE RAYS  
  /   /  /\    \ /             
  /   \ | \    \        __..--''  
 /  .'  \_\  )   )\\   __..--''      
 / .'   ) \ |  /  \ -''          
/ .'  _  '///` (  /\  \            
/.' _.-' __   /  ) )  )           
'.-'..--''   /  ,' /  /            
.__---------- /__./ /  / --------------------a:f
  ``--.. __// /  )  /           ejm
     /  _J)  /)`-\             
     `-__/-' ` \\ |(            
           `\  \ -..__        
            `--'    ``--..__    
                      ``--  

edit: #3033 good call

Share this post


Link to post
Share on other sites
,_____________________             
l                       
l  ,-,__,                   
l { / ,__\                  
l { `}'- -/                  
l {`}'\ _,                   
l U__| T__,    DON'T GO TO RAPE ALLEY   
l /    \ \                 
l/ /\ o } o} \   UNLESS YOU WANT TO GET RAPED
/ / \`~' `T } }                
{ {  }  l/ /   OR YOU ARE THERE TO RAPE  
\ \ j  .] /                 
l\ \/   }/                  
l \{  \ /}                  
l {  Y l                  
l  1  \l                  
l  \  \                  
l   1,  \                  
l   l\  \                 
l   l }  }                 
l______1/  /_________             
    {  /                 
    / /|                 
   / / ~-_,                
   (, \-~`'~                
    \ \_,                 
    `'~                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

LE PETIT PRINCE

                ,;.                
              .; `'-;.-             
             ,;`    `.,  SOMETIMES MY SHIT  
            ._;      ;`  SMELLS SO BAD THAT  
            `;      ;`  YOU DON'T WANT TO RUB
             ;_ .-.-,`;  `;  IT ALL OVER YOUR FACE
             ;`` ' o '`&`  LET ALONE EAT IT   
              ` o\   ;             
              `. `_  ;              
             *   .~_.' *             
             )__.-\  |\ )             
            .' \  |  | `,.            
            ,'  `. `. | | `\           
           /   `. | | ,'  `\          
          ,'  ,1 `.`. | | ,  `\         
          /   / L  `.| |,' ;_   `.        
          \   \ \  `| |; ,' \  _)        
          `.  `)~\  |-| |  `.-' ~-.       
           `._./  ; | | | ,'   |       
            (  ,'`; |-| | \  _.--<       
            `-.'_,' | | |  `-(  7       
             ;   ; `. |   >-Y-')       
             /   ;  | \   `-=p~       
            ,'   ;  : `.   `|.       
           /    ;  | `. `.   ||       
          ,'    /  |  ;. `.  ||       
          /    ,'  ,' ' ;.  `.  ||       
         ,'    /   '|  ';`-.  `. ||       
        /    ;|`-._.,'-.__.' `-.  `||       
       ,'    ,' P   |   q   `-. ||.      
      ,'   ,-' ;   ;   )    `-|| `-.     
     ,-'   ,'   ;   ,^.  d     || `~-.`-.   
    ,'   ,-'    `L  d :  p     ||   `-.`.  
   ,'   ,-'    ___|  q__:  b........||_    ~.\  
  ,'  _,-'   __,--~  |  \ (_  \    | `~~--._  `\ 
 /  ,'  _,--~     (_  |  `\.__|   ;     `~-.._|
 / ,'  ,-~        \  \               `
/ ,' ,-~  kg       `-._>               
| ; ,-~                             
|/_/                               
`                                

Share this post


Link to post
Share on other sites
                                 
    .-*"""*.                         
    /    \                        
   :  .--. .-:                       
   | / _."._|                       
   |_: 'o /o:                       
    \ |   QUICK, THROW UP SOME HIPPIE GANG SIGNS  
   `-| `. _' ;                       
    |`. `- /    WE DON'T WANT THEM TO THINK WE'RE   
 [bug] ; |`-._/     FROM A DIFFERENT HIPPIE SWAMP     
   _/ `. :                         
  .-' `-.   `+._._    THEY COULD GET ANGRY AND FORCE US TO
 .'    ``- ' `-.`.   LISTEN TO THEIR MUSIC       
/       \   `.\                    
:        \   \:                    
:  .-'     .L   ;      ._             
\ .'  \   /`) `.  |\     /`\ \            
|    :.  : '  ;  ; \    : :' ;            
| :   | `--J   / ._/  ;  .-' /'-';            
: \  :_.-'  .'  :`. L_.-'  _.-'            
 \  -.-'  /  / |`. | / _.' .'              
 ;      .' : \ :    .'               
 |   .' .'  /  / \  .-'                
 :  .'.-'`-- : -' :  `.-'                  
  \ _.-'    |  |                     
  " | \      |                     
    ; ;   c  :|                     

Share this post


Link to post
Share on other sites

thanks for making this thread 100X better

i should just change the title to draw something in text/code

Share this post


Link to post
Share on other sites
thanks for making this thread 100X better

i should just change the title to draw something in text/code

U MEEN COPY/PASTE ASCII ARTZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

;;;;;;....::::::::::;;;;;;iiii;;iiGGttttjjttttjjttjj::iittLLGGjjjjjjjjjjjjjj....   ;;iiiiiiii;;ii
;;;;;;.. ::::::::::;;;;;;ii;;;;iiGGGGttLLffffLLGGDDjjiiffLLLLjjjjjjjjjjjjjj....   ;;iiiiiiii;;ii
;;;;;;.. ::::::::::;;iiiiii;;;;iiGGGGLLGGLLLLLLLLLLffffttjjLLffjjjjjjjjjjjj::::.. ..;;iiiiiiii;;ii
;;;;;;.. ::::::::::;;ii;;ii;;;;iiGGLLGGLLLLjjjjttLLffjjiijjGGjjttjjttjjjjff;;::.. ..;;iiiiiiii;;ii
;;;;;;.. ::::::::::;;iiiiiiii;;iiGGGGLLff;;;;iitttt;;iittjjDDLLttttjjttttff,,,,.. ..;;iiiiiiii;;ii
;;;;;;.. ::::::::;;;;iiiiiiii;;iiLLLLjjiiiiff;;;;;;;;iiffffGGLLjjjjjjjjjjff,,::.. ..;;iiiiiiii;;tt
;;;;,,.. ::::::::;;;;iiiiiiii;;iiLLGGGGiiffLL;;;;;;;;iiffjjffffjjjjttttjjtt,,::.. ..iiiiiiiiii;;tt
,,,,,,.. ::::::,,;;;;iiiiiiiiiiiiffLLLLGGGGGGii;;;;;;iijjjjLLffjjjjjjttjjii::::.. ..iiiiiiiiii;;tt
,,,,,,....::;;;;;;;;;;ii;;iiiiiiiiffttttttjjLLGGjjGGGGffjjiiffDDjjjjjjjjjjii::..  ..iiiiiiiiii;;tt
;;,,::.. ::;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiLLttttttttffLLGGffffLLffjjffLLjjjjjjjjjjtt;;::.. ..iiiiiiiiii;;tt
jj::::.. ::;;;;;;;;;;iiiiiiii;;iiffffttjjffffLLGGffiiffjjjjLLGGjjjjjjjjttiiii::  ..iiiiiiiiii;;tt
jj::::.. ::;;;;;;;;;;iiiiiiii;;iiLLLLffLLffLLGGDDGGiiLLffLLGGDDLLjjLLffjjiiii::  ..iiiiiiiiii;;tt
jj::.... ::::::::;;;;iiiiii;;;;iiLLffLLLLGGGGGGDDGGjjLLffffLLDDDDGGGGjjtttt::..  ..iiiiiiiiii;;tt
LL,,,,.. ..::::::::;;iiii;;;;;;iiLLLLGGGGDDGGDDDDDDGGLLffLLffDDDDDDGGjjjjii....  ..iiiiiiiiii;;tt
GG,,,,.. ....::::::;;iiiiiiiiiiiiLLffjjGGGGLLLLDDGGGGGGLLLLjjjjGGDDGGffffii....  ..iiiiiittiiiijj
DD,,,,........::::::;;iiiiiijjLLffffffttLLffjjff::..;;LLLLLLjjiijjLLGGGGjj;;..   ..iiiiiiiiiiiijj
DD,,,,..............;;iiii;;ii;;;;LLLLGGLLjjff::.... ,,GGLLjjiiiiDDGGGGtt;;..   ..;;;;;;;;;;iiii
LL,,::.. ....::::;;;;iiii;;;;;;;;LLLLjjjjfftt..,,ii::::DDLLjjiiiiffiiLLff;;..   ..;;;;;;;;;;;;ii
LL::........::::;;ii;;iiii;;;;;;;;jjffiiLLDDii..;;jjtt..GGLLiiiiiiiijjiitt;;..   ..iiiiiiiiiiiijj
LL::........::,,;;;;;;iittiijjiiii;;jjjjffGGtt..,,jjii::GGttiiiiiijjffLLLL;;..   ::iiiiiiiiiiiijj
LL;;......::;;;;;;;;;;iijjjjjjjjff;;jjDDLLjjDD..::iiiittGGiiiiiiiiGGGGLLff,,..   ::iiiiiiiiiiiijj
ff;;......::iiiiiiii;;iijjjjjjjjjjiiffGGLLjjDDii::ii;;GGGGiiiiiiiiGGGGGGff....   ::iittiiiiiiiijj
LLii......::iiiiiiiiiiiijjffffiijjffffDDGGiiGGtt..::;;DDLLjjiiiijjLLGGGGff,,..   ::iittttttiiiijj
DDtt::....::iiiiiiiiiiiijjLLffjjjjjjDDDDGGffGG::..;;ffEEDDGGjjiiiijjjjjjii,,..   ::iiiiiiiiiiiijj
GGff,,.. ::;;;;;;;;iiiiffLLLLjjjjiiDDDDLLDDDDGGLLGGEEKKEEEELLiiiiiiiiiiii,,..   ::ttttttttttttjj
LLLL;;::..;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEKKEEEEjjiiiiiiiiii,,..   ::iiiiiiiiiiiijj
DDLL;;,, ;;iiiiiiiiiiffttiiiiiiiiiijjGGEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKEEGGttttiiiiii,,..   ::ttttttttttttjj
WWLL;;,, ;;;;;;;;;;iittttttiiiiiiiiiiffDDEEEEEEjjLLEEEEKKEEEEGGiiiiiiiiii;;........::iiiiiiiiiiiijj
tt;;;;:: ;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;jjffDDEEDDffiiEEEEEEEEEEGGiiiiiittttttttttttii;;iiiiiiiiiittjj
;;;;;;:: ;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGGttffEEjjEEGGffEEEEEEEEDDiittttttttii;;ttjjLL;;iiiiiiiiiiiijj
;;;;;;.. ;;ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittDDttjjLLttffffffDDEEEEEEDDiiiittiiiiii;;iijjLL;;iiiiiiiiiiiitt
;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;iitt;;iijjiittEEttffttiittffffLLEEDDGGLLiijjjjttttiiiittjjttiittttttttttttjj
;;;;;;..;;iiii;;::;;;;;;iiiiii;;iiiittLL,,GGttffiiffDDGGDDLLttii::;;ii;;;;;;;;;;,,;;;;,,,,,,,,,,;;;;
;;;;;;..iiiiiiii;;;;;;::,,iiii::..ttffff,,LLjjLLjjGGDDGGLLjj,,::::iittttiittttttiiiittiiiiiiiittiiii
;;;;;;..;;ii;;ii;;;;......;;ii::::,,;;;;iitt;;;;ttLLttffttff;;iiiiiiiiiiiiiittttttttttttttiiii;;;;::
;;;;;;,,ii;;;;;;;;;;::..::::;;iiiiiiiiiijjii,,iittffjjttttffttttttiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiittttiiii
;;,,::;;;;;;;;::,,;;::............::;;iijjffjjffLLGGDDGGDDDDttiiiiiiii;;;;iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ii
,,..::iiiiiiiiii;;::............::::;;iijjDDDDEEEEEEEEEEEEEELLLLjjii;;::iiiiii;;::iiii;;;;;;;;,,,,,,
,,..::iiii;;;;;;;;::..............::..iiLLDDDDEEEEEEEEEEEEEEDDtt;;jj::;;;;::;;::iiiiiiii;;;;ttii;;ii
;;..;;iiiiiiiiiiii;;................::iiLLDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEttiijjiiiiiiiiii;;iittiittiiiittiiiiii
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::................,,LLDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;
..::::::::::....::....................::ttffGGDDDDEEEEEEEEEEDDtt;;;;;;ii;;;;;;;;,,,,;;,,;;;;;;;;;;;;
..;;,,;;..;;......::::,,................,,ttffttffiijjLLLLLLttiiiiiiii;;ii;;;;.. ::;;    ..::..
..,,;;::::;;;;;;iiiiii::................::ttjjGGjjiijjjjLLff,,::iiii;;iiii;;..         ,,::
::;;;;iiiiiiiiiiiiiiii,,........::......,,ttjjffjj;;ttLLjjLL;;;;;;iiiiiiiiii;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;ii;;
;;;;;;;;;;iiii;;;;iiii;;::::::::..::::::::iijjffffiittjjLLjj;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiiiiii
::..::::::::::::::::::::::::............::iijjLLjjiiiiLLLLtt::::,,;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
::::::::::::::::::::::::::::..............;;jjjjjjiiiijjLLii::::::::;;;;;;;;;;iiiiii;;iiiiiiii;;ii;;
ii::::::::::::::::::::::::::::............;;jjLLttiiiijjLLii,,,,::,,;;iittiiiiiiiijjjjiiiiiittttiitt
;;..::..::::........::..::::;;............iijjLLffttiijjffttiiiiiiiiiiiittjjttttjjffttttttttttttttii
::,,,,::::::::..::::::::::::,,;;......::..ttLLffiittiittLLtt;;;;;;;;;;;;iiiittttttjjjjtttttttttttttt
::::::::::..............::::::;;;;......;;iijjff::;;iijjfftt;;;;;;,,,,,,;;;;iittiittiiiittiitttttttt
::::::..............::..::::::::::::......iijjjj....,,jjffii::::::,,,,,,,,,,;;;;iittiiiiiiiiiiiiiiii
..............................::..........iijjii....::ttjj;;::::::::::::::::::;;;;iiiiii;;;;;;;;;;ii
::.................................... ..iijjtt  ..ttjjii::,,,,::::::::::::;;::iiii..     ::
::..............,,......::::::::......  iiLLtt  ..ttjjii;;,,ii;;iiiiiittiijjjj,,ff;;..::.. ..tt
..................................::::  ;;jjtt.. ..ttttii;;;;iiiittttjjffffLLff::ffttttttii;;::ii
::::........::::::........::::::::::::....;;jj;;......iitt,,::::::;;;;;;;;iiiiiiii;;ii;;;;;;;;iiiiii
::::::::::::::::::::..::::::::::::::::....iiii,,......,,;;;;::::::,,;;iittttttttiiiiii;;;;,,,,,,;;ii
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....;;ii::::....,,ii;;::::::::;;iiiiiittii;;;;;;,,::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::;;ii::::::..::iitt,,,,::::::::,,;;;;;;;;;;;;,,::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..::tt,,::::::::::jjjj,,::::::::::::,,,,;;,,,,,,,,,,::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::
....::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::
..::::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
......::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..::::::::::::..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,::::::::::::::,,,,::::::::::::::::::::::::::::::::
......::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,::::::::,,,,,,,,,,::::::::::::::::::::::::
........::::....::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,::::::::::,,,,,,,,,,,,,,::::::::::::::::::
::::....::......::::::::..::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,::::::::::::,,,,;;,,::::::::::::::::::::
::::..::..........::::......::::::::::::::::::::,,,,,,;;,,,,,,::::::::::::,,,,,,::::::::::::::::::::
::::::........::::::::..::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,::::::::::::::::,,,,,,::::,,;;::::::::
::::............::::::......::..::::::::::::::::::::::::,,,,,,::::::::::::::::::::::,,,,,,;;::::::::
::::................................::::::::::::::::::::,,::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::

TAKE A STEP BAK

Share this post


Link to post
Share on other sites

if thats a vagina i cant see it

Share this post


Link to post
Share on other sites

somebody make it flash

Share this post


Link to post
Share on other sites

im pretty sure thats some next level shit right thur

Share this post


Link to post
Share on other sites
thats the westside waywt

15449-18dg.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
if thats a vagina i cant see it
im pretty sure thats some next level shit right thur

did it take you a while?

Share this post


Link to post
Share on other sites

oh gosh it was just a joke

Raskol stop getting butt hurt

Share this post


Link to post
Share on other sites
somebody make it flash

posted imediately after that post son

WHUT WHUT KUTTY

FUKK YOW KLIK

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this